ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ

ดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2537 โดยการก่อตั้งของ ท่านอาจารย์ประชุม ท่านอาจารย์วิจิตรา รัตนเพียร ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ใช้ชื่อว่า โรงเรียนดุสิตพณิชยการ นนทบุรี เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2536 ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย และสาขาวิชาการเลขานุการ ซึ่งเป็นโรงเรียนพาณิชย์แห่งแรกในอำเภอบางบัวทอง

ต่อมาปีพุทธศักราช 2541 ดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด

ปีพุทธศักราช 2547 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จากเดิมหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)

ปีพุทธศักราช 2553 ได้รับอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาหลักสูตรโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)

ปีพุทธศักราช 2554 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม โรงเรียนดุสิตพณิชยการ นนทบุรี เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี และใช้ชื่อภาษาอังกฤษ Dusit Commercial Nonthaburi Vocational College

นอกเหนือจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอน ดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ยังมีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี การบริการชุมชน รวมถึงบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จากการส่งนักเรียน นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์เป็นสมาชิกและคณะกรรมการบริหารของสมาคมโงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี เป็นต้น