ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร

  1. จำนวนอาคารเรียน 1 หลัง
  2. จำนวนอาคารประกอบ 1 หลัง
  3. จำนวนห้องเรียน 21 ห้อง
  4. จำนวนห้องปฎิบัติการ 8 ห้อง
  5. ห้องพักครูจำนวน 3 ห้อง
  6. จำนวนห้องประกอบ 18 ห้อง

ข้อมูลทรัพยากร

  1. คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  25 เครื่อง
  2. คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  250 เครื่อง
  3. คอมพิวเตอร์-พิมพ์ดีดภาษาไทย 50 เครื่อง
  4. คอมพิวเตอร์-พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 50 เครื่อง