กิจกรรมงานงานปกครอง

นำนักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนที่เมืองทองธานี

ประชุมอบรมชี้แจงการแต่งกาย

ตรวจ ATK นักเรียนก่อนเข้าวิทยาลัยฯ

ร่วมกับเทศบาลบางบัวทอง ทำความสะอาด ฆ่าเขื้อโควิด

พ่นฆ่าเขื้อโควิด ในห้องเรียน