พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564