ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

สืบค้นรายการบรรณานุกรมโดยใส่คำที่ต้องจากประเภทคำค้นด้านล่างนี้

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบU.S. News & World Report (Periodical):2003PC World (Periodical):2003Henry HugginsRibsyApplying UML and PatternsDesign PatternsJava in a NutshellUNIX in a Nutshell